ลงทะเบียน

มีหมายเลขบัตรประชาชนนี้อยู่แล้วในระบบ
กู้คืนบัญชี | เข้าสู่ระบบเชื่อมบัญชี


กรุณากรอกให้ครบถ้วน
อีเมล์นี้สามารถทำการสมัครได้

สถานที่ทำงาน

กรุณากรอกให้ครบถ้วน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน

ข้อมูลบุคคล

กรุณากรอกให้ครบถ้วน

ข้อมูลทั่วไป


Front Office (งานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)
Back Office (งานตามภารกิจสนับสนุนภายในหน่วยงาน เช่น งานแผนองค์กรภายใน งานพัฒนาองค์กร งานการเงินและบัญชี งานกฎหมาย งานบุคคล งานบริการทั่วไป งานสนับสนุนระบบสารสนเทศภายใน งานอาคารสถานที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานตรวจสอบ งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน กรุณาติดต่อ TPQI
ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน