ลงทะเบียน

มีหมายเลขบัตรประชาชนนี้อยู่แล้วในระบบ
กู้คืนบัญชี | เข้าสู่ระบบเชื่อมบัญชี


กรุณากรอกให้ครบถ้วน
อีเมลนี้สามารถทำการสมัครได้

สถานที่ทำงาน

กรุณากรอกให้ครบถ้วน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน

ข้อมูลบุคคล

กรุณากรอกให้ครบถ้วน

ระดับการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป


Front Office (งานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)
Back Office (งานตามภารกิจสนับสนุนภายในหน่วยงาน เช่น งานแผนองค์กรภายใน งานพัฒนาองค์กร งานการเงินและบัญชี งานกฎหมาย งานบุคคล งานบริการทั่วไป งานสนับสนุนระบบสารสนเทศภายใน งานอาคารสถานที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานตรวจสอบ งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน กรุณาติดต่อ TPQI
ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน